SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestal se bo vsaj dvakrat letno in se seznanil z LDN ter spremljal njegovo realizacijo, dajal predloge in pobude. Prvo sejo skliče ravnatelj.

Novi člani so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku (26. 9. 2016).

Člani so: Bogdan Prikeržnik, Žana Tomše, Dragica Jelenko. Predsednica Sveta staršev je Žana Tomše.