PROGRAM

Mobilno specialno-pedagoško službo opravljamo defektologinje, ki smo zaposlene na matični šoli, na večinskih osnovnih šolah pa opravljamo svojo učno obvezo (delno ali v celoti).

V šolskem letu 2018/2019 opravljamo mobilno specialno-pedagoško službo: Nataša Krajnc, Uršula Vezonik, Suzana Vodnjov in Katja Fortek na OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroški jeklarji Ravne, OŠ Franja Goloba Prevalje in v vrtcih Ravne na Koroškem in Dravograd.

Zakon o osnovni šoli poudarja enakost pravic in dostopnost do znanja vsem otrokom, tudi otrokom s posebnimi potrebami. Le-ti so upravičeni do optimalne pomoči in enakovrednega vključevanja v socialno in delovno okolje.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V rednih OŠ mobilne specialne pedagoginje izvajajo izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V tem programu je otrokom s posebnimi potrebami prilagojena organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, v skladu z veljavno zakonodajo.