PREDSTAVITEV

Svetovalna delavka:
Marija Piko, prof. pedagogike in sociologije

Temeljna naloga šolske svetovalne delavke je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Tri osnovne vrste dejavnosti:

  1. dejavnosti pomoči: pomoč obsega neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini in druge vrste posrednih aktivnosti;
  2. razvojno preventivne dejavnosti: zajemajo ugotavljanje obstoječega stanja, načrtovanje sprememb in izboljšav, vodenje različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih projektov;
  3. dejavnosti načrtovanja in evalvacije v zvezi z nudenjem pomoči in razvojnim preventivnim delom.

Pri vsakem navedenem področju delo svetovalnega delavca obsega:

  • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci izhajamo iz naslednjih načel (načelo dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja ter načelo celostnega pristopa), poudarjeni pa sta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči);
  • delo z učitelji in starši, ki je lahko individualno ali skupinsko. Vodilo svetovalnega dela je načelo celostnega pristopa, načelo sodelovanja in nekonfliktnosti na odnosni ravni ter načelo interdisciplinarnosti. Poudarek je na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli;
  • delo z vodstvom; svetovalni delavec sodeluje z vodstvom največkrat z namenom preučevanja učnih in vzgojnih procesov v sistemu šole z namenom načrtnega poseganja v te procese. Poudarek je na posvetovalnem delu z vodstvom in ob upoštevanju načela strokovne avtonomnosti ter strokovnega sodelovanja in povezovanja;
  • delo z zunanjimi institucijami vključuje delo z osnovnimi šolami, srednjimi šolami, centrom za socialno delo. Pri tem se upošteva načelo interdisciplinarnosti ter strokovnega sodelovanja in povezovanja.

Temeljni cilj šolskega svetovalnega dela je sodelovanje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj otrok na šoli. Šolska svetovalna služba se avtonomno vključuje v kompleksen prostor šole in pomaga pri reševanju zapletenih psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj, ki se pojavljajo v ustanovi. Pri tem deluje svetovalno, posvetovalno in razvojno analitično in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.