PRVA ZAPOSLITEV

Ministrstvo za izobraževanje in šport EU

OPERACIJA »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«

Naša šola se je uspešno prijavila na Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017« (Uradni list RS. Št. 62/2016), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020.

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Predmet javnega razpisa so bile spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja in čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Predlog načrta usposabljanja učitelja začetnika je zapisan tako, da smiselno upošteva Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Učitelj začetnik bo spoznal organizacijo dela na šoli, organizacijo dela v razredu, potek dela z učenci s posebnimi potrebami, sodeloval z ostalimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema, v okviru usposabljanja pa bo opravljal tudi samostojno delo.

Izbrani kandidat ob strokovni pomoči opravlja delo učitelja začetnika in se usposablja v okviru slovenskega knjižnega jezika v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Poseben poudarek pa bo na inovativnem pristopu dela z učenci, pri čemer bo učitelj začetnik uporabljal različne didaktične pripomočke.

CILJI OPERACIJE:

– Učitelj začetnik bo pod strokovnim vodenjem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Opravljal bo vse z zakonom in predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu.

– Učitelj začetnik bo pri neposrednem vzgojno-izobraževalnem procesu uporabljal didaktične pripomočke in opore za vzpostavljanje komunikacije z učenci s posebnimi potrebami (lutke, pravljični liki, rokovanje z najrazličnejšimi materiali – glina, papir, plastelin).

– Učitelj začetnik bo predmet slovenščine aktivno in smiselno povezoval z drugimi predmeti, npr. s spoznavanjem okolja, z matematiko, glasbeno in likovno vzgojo.

– Učence bo spontano in preko igre vzpodbujal k odkrivanju in preizkušanju pisnega jezika za sporazumevanje, ustvarjanje, učenje in zabavo. To bo dosegel z ogledom slikanic, ločevanjem črkovnega in slikovnega dela, izrezovanjem velikih tiskanih črk, zlogov iz otroške periodike, sestavljankami, didaktičnimi igrami.

– Učence bo vodeno in sistematično pripravljal na vstop v samostojno branje in pisanje. Pri tem bo uporabil fonomimične metode za učenje in spoznavanje glasov slovenskega knjižnega jezika, gibalno ponazoritev črk, gibalne igrice, iskanje oblike črk v naravi, v predmetih, oblikovanje črk iz različnih predmetov.

– Uporabil bo socialne igre, kjer se bodo otroci preko igre vlog učili rabe spoštljivih ogovorov in jih uporabljali.

– Učenci bodo poslušali in brali umetnostna besedila, jih poustvarjali in interpretirali.

– Učitelj začetnik bo ob pomoči strokovnega vodenja pripravil lutkovno/gledališko predstavo.

– Učitelj začetnik bo skrbel za bogatenje besednega zaklada učencev. Delo učencev bo vključevalo barvno označevanje črk, iskanje sopomenk, protipomenk, tvorjenje povedi: sličica – beseda itd.

– Organiziral in izvajal bo različne delavnice za učence.

Predvidevamo, da se bodo inovativni pristopi dela učitelja začetnika pozitivno odražali na učni uspešnosti učencev.

Metoda veččutnega učenja