ORGANIZIRANOST ŠOLSKE PREHRANE

Malica: za vse učence, cena malice 1,10 €, za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
Kosilo: učenci se lahko naročijo na kosilo, ki ga pripeljemo iz OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. Kosilo se deli od 1230 do 1330 (cena kosila od 1. do 4. razreda  je 2,74 EUR, od 5. do 9. razreda 2,98 EUR).

Od 1. septembra 2014 se za pridobitev pravice do subvencionirane šolske prehrane uporablja spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v povezavi z  Zakonom o šolski prehrani, ki določa naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano:

SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA ZA UČENCE

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS;
  • do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi dohodkovni razred otroškega dodatka);
  • subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev ter o sami prehrani lahko najdete na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje